Plānošanas dokumenti

LR Likumi un Ministru kabineta noteikumi

MK noteikumi Nr. 211 "Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi" (apstiprinātas MK 2016. gada 12. aprīlī)

Būvniecības likums (apstiprināts Saeimā 2014. gada 1. oktobrī, Saeimā apstiprinātā redakcija uz 2016. gada 1. janvāri)

Likums "Par Autoceļiem" (apstiprināts Saeimā 2014. gada 1. janvārī)

MK noteikumi Nr.1528 "Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” sniegto publisko pakalpojumu saraksts un to cenu noteikšanas metodika" (apstiprinātas MK 2013. gada 17. decembrī, redakcija uz 2016. gada 1. janvāri)

Autoceļu lietošanas nodevas likums (apstiprināts Saeimā 2014. gada 12. novembrī)

Publisko iepirkumu likums (Saeimā apstiprinātā redakcija 2016. gada 29. martā līdz 2016. gada 30. jūnijam)

MK noteikumi Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi" (apstiprināts Ministru kabinetā 2014. gada 1. oktobrī, redakcija uz 2016. gada 1. janvāri)

Autoceļu Specifikācijas 2015

MK noteikumi Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi" (apstiprināts Ministru kabinetā 2014. gada 25. oktobrī)

Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība (apstiprināts Ministru kabinetā 2015. gada 25. februārī)

MK noteikumi Nr. 343 par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem (apstiprināts Ministru kabinetā 2013. gada 10. maijā)

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" (apstiprināts Ministru kabinetā 2015. gada 1. jūlijā)

MK noteikumi Nr. 116 "Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi" (apstiprināts Ministru kabinetā 2015. gada 3. aprīlī)